Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uw juridische vragen te beantwoorden, u te informeren, u oplossingen aan te bieden en om ervoor te zorgen dat er geen belangenconflicten ontstaan.

De advocatenassociatie MCW verbindt zich ertoe dat alle persoonlijke informatie van de gebruikers van de site die zij in haar bezit heeft, vertrouwelijk zal blijven en niet gebruikt zal worden voor promotionele doeleinden.
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation, van toepassing sinds 25 mei 2018, hebt u de volgende rechten:

  • Recht op informatie;
  • Recht van toegang;
  • Recht om uw gegevens te laten verbeteren;
  • Recht om uw gegevens te laten wissen;
  • Recht op de beperkte verwerking van uw gegevens;
  • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;
  • Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming.

U kan deze rechten rechtstreeks uitoefenen vanuit de klantenzone, door onze website te raadplegen of door contact met ons op te nemen via gdpr@mcw.be.

Als u onze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de e-mail. U kan zich ook eenvoudigweg uitschrijven door ons een bericht te sturen.

Bij conflicten kan u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit.

 I/ Doeleinden:

Klanten of potentiële klanten van MCW bezorgen ons de informatie die ingevuld wordt in het formulier op onze website: naam, e-mail, informatie over een dossier en ook cookies.

We gebruiken deze gegevens om een antwoord te kunnen geven op uw vraag en om een optimaal beheer van onze website te garanderen.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze dienstverlening. Op deze manier kunnen wij u beter begeleiden, onze processen verbeteren en garanderen dat wij te werk gaan conform de wet.

Wanneer u klant wordt, of al klant bent, bent u onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de advocaat waarmee u in contact staat.

II/ Verwerking:

De gegevens worden elektronisch verwerkt. Er is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

De gegevens worden verwerkt in België of binnen de Europese Unie. Dit wordt gedaan door rechtspersonen of fysieke personen die erkend werden door de verwerkingsverantwoordelijke (MCW) en die de voorwaarden die hier beschreven staan, naleven.

III/ Cookies:

Om alle bezoekers in staat te stellen om deze website optimaal te gebruiken en om een goede werking van de verschillende functies, interfaces en applicaties mogelijk te maken, kan de beheerder van de website cookies op de computer van de gebruiker installeren. Deze cookies worden gebruikt voor het opslaan van informatie met betrekking tot het bezoek van de website (datum, pagina, tijd), evenals alle door de gebruiker tijdens zijn of haar bezoek ingevoerde gegevens (zoektermen, login, email en wachtwoord). Deze cookies zijn bedoeld om op de computer van de gebruiker van de website bewaard te worden voor een wisselende duur van maximaal veertien maanden. De beheerder van de website kan de cookies lezen en gebruiken tijdens een volgend bezoek van de gebruiker aan de website.

De beheerder behoudt zich het recht voor het openbare IP-adres (Internet Protocol) van alle gebruikers te verzamelen. Het IP-adres wordt op anonieme wijze verzameld, wordt even lang opgeslagen als de cookies en zal slechts gebruikt worden om een goed beheer van de op deze website voorgestelde diensten toe te laten.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de bewaartijd ervan te wijzigen, of om ze te verwijderen via de interface van zijn browser (in het algemeen kan dit via instellingen of opties / privacy of beveiliging). In dat geval zal de navigatie op deze website niet langer optimaal zijn. Als het systematisch uitschakelen van cookies in de browser van de gebruiker ervoor zorgt dat bepaalde diensten of functies van de website niet langer naar behoren gebruikt kunnen worden, dan zal dit in geen geval beschouwd worden als schade voor de gebruiker en kan dit geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om cookies die reeds op hun computer aanwezig zijn te verwijderen. Dit kan door zich naar het daartoe voorziene menu van hun browser te begeven (in het algemeen kan dit via instellingen of opties / privacy of beveiliging). Dit heeft geen invloed op hun gebruik van deze website, maar neemt de voordelen voor de gebruikers weg die cookies met zich meebrengen. In een dergelijk geval zullen zij de informatie die op hen betrekking heeft opnieuw moeten ingeven.

Contact

Online Lawyers
Lawrenza
Incubateur
Concerto